Všeobecné obchodní podmínky

OSVČ: Vojtěch Mach
Adresa: Vlhká 175/18, 602 00 Brno

IČO: 05055377

(dále jen zhotovitel)

tímto zveřejňuje své obchodní podmínky, za kterých jsou uzavírány smlouvy o dílo, přijímání objednávek, termíny zhotovení díla, cena díla, jakož i ostatní podmínky, za kterých je možné s ním, jako s podnikatelem spolupracovat či uzavírat smlouvy.

1. Uzavření smlouvy o dílo

a) Realizaci obchodu je možné provést následujícími způsoby:

  • Písemná či ústní objednávka
  • Písemná smlouva
  • Rámcová smlouva a k ní náležející dílčí objednávky
  • Přes elektronický formulář umístěný na webu https://www.vojtechmach.com/

b) V případě, že je objednávka písemná musí obsahovat minimálně přesnou specifikaci díla, které má být zhotovitelem provedeno, cenu, za kterou má být dílo zhotoveno a termín, ve kterém má být dílo dodáno a specifikace osoby, která je objednatelem (dále jen objednatel).

c) Zhotovitel si vyhrazuje právo tuto objednávku odmítnout, a to ve lhůtě 10 pracovních dní. Pokud tak zhotovitel neučiní, je tato smlouva uzavřena. Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem může být uzavřena též tak, že objednatel potvrdí zakázkový list – závaznou objednávku, kterou mu předloží zhotovitel. V případě, že dojde po uzavření smlouvy ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, resp. zrušení objednávky, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s uzavřením smlouvy s objednatelem, resp. přijetím jeho objednávky.

2. Plnění smlouvy

a) Zhotovitel se zavazuje včas zhotovit dílo, případně obstarat zboží pro objednatele řádně, v souladu se sjednanou specifikací. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo, případně zboží, převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

b) Pokud termín dodání podkladů nebo termín dílčího nebo konečného schválení návrhu pro výrobu není dodržen, posouvá se termín dodání díla o dobu prodlení prodlouženou o 5 pracovních dní.

c) Pokud smlouva neobsahuje termín dodání díla, nelze v budoucnu uplatnit nároky ani slevy z důvodu prodlení.

d) O způsobu předání díla rozhodne zhotovitel na základě charakteru díla.

e) Zhotovitel písemně potvrdí předání podkladů. Objednatel písemně potvrdí přijetí návrhů, imprimatur a předání díla.

f) Dílo se považuje za dokončené nejpozději dnem výzvy zhotovitele k vyzvednutí. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, nebo zboží, pokud nevykazuje žádné vady, popřípadě vykazuje drobné vady, které nebrání užívání.

g) V případě, že objednatel neposkytuje zhotoviteli řádnou součinnost, a to zejména při předání podkladů, korektur či předání díla, po dobu delší než 20 dní, je zhotovitel oprávněn práce na díle přerušit a objednateli vyúčtovat náklady dosavadní práce a současně náklady spojené s uskladněním nevyzvednuté zakázky. Nárok na náhradu škody a právo na odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčena.

3. Cena díla

a) Zasláním objednávky potvrzuje objednatel, že se seznámil s platným ceníkem dodavatele a že s cenami souhlasí. Toto neplatí, pokud mezi zhotovitelem a objednatelem je sjednána ve smlouvě cena jiným způsobem.

a1) Ceník služeb

Služba

Položka Cena Balíčku Další náklady Hodinová sazba
Grafika Logo od 5 520 Kč 690 Kč
  Logo PROFI od 9 660 Kč 690 Kč
  Brand od 17 250 Kč 690 Kč
  Tisk dle individuálních parametrů
  Ostatní 690 Kč
Web & e-shop Malý web od 13 800 Kč

+ roční náklady na webhosting a doménu

690 Kč
  Kompletní web od 20 700 Kč + roční náklady na webhosting a doménu 690 Kč
  E-shop od 27 600 Kč + roční náklady na webhosting a doménu 690 Kč
  Správa webu od 1 380 Kč / měsíčně 690 Kč
Multimédia Portrét od 3 450 Kč + cestovné mimo Brno

+ digitální fotografie (upravená) nad rámec balíčku 190 Kč/ ks

+ komplet všechny pořízené fotky digitálně (neretušované) 3450 Kč

+ náklady na tisk fotografií nad rámec balíčku

690 Kč
  Foto ze školky 490 Kč / dítě (min. 10 děti)

+ cestovné nad 30 km od Brna

+ digitální fotografie (upravená) nad rámec balíčku 190 Kč/ ks

+ náklady na tisk fotografií nad rámec balíčku

690 Kč
  Rodinné foto od 4 140 Kč

+ cestovné mimo Brno

+ digitální fotografie (upravená) nad rámec balíčku 190 Kč/ ks

+ komplet všechny pořízené fotky digitálně (neretušované) 4140 Kč

+ náklady na tisk fotografií nad rámec balíčku

690 Kč
  Promovideo (do 180 s) od 3 450 Kč + cestovné mimo Brno 690 Kč
  Ostatní 690 Kč
Sociální sítě Úvodní nastavení profilů 8 280 Kč / jednorázově max. 6 profilů 690 Kč
  Správa profilů od 6 900 Kč / měsíčně dle počtu profilů a množství obsahu 690 Kč
  Reklamní kampaň 3 450 Kč / jednorázové nastavení kampaní 

od 2 070 Kč / měsíční správa kampaní

+ náklady na tvorbu grafiky

+ měsíční náklady na reklamu dle vašeho rozpočtu

690 Kč
Marketing Reklama na internetu

3 450 Kč / jednorázové nastavení kampaní 

od 2 070 Kč / měsíční správa kampaní

+ náklady na tvorbu grafiky

+ měsíční náklady na reklamu dle vašeho rozpočtu

690 Kč
  Direct marketing (E-mail & SMS) od 2 760 Kč / kampaň + náklady na tvorbu grafiky

+ náklady na provoz marketingového nástroje

+ náklady na rozesílku dle počtu kontaktů

690 Kč
  Obsahový marketing 690 Kč
Konzultace, školení, poradenská činnost 1380 Kč
Cestovné 9 Kč / km

 

a2) Příplatky

  • Práce za přítomnosti zákazníka + 50 % k hodinové sazbě
  • Přednostní a expresní práce + 100 % k hodinové sazbě

a3) Slevy a zvýhodnění

  • Nezisková organizace = 50 % sleva na běžnou hodinovou sazbu
  • Focení dětí ve školce = 100 % sleva na cestovné do 30 km od Brna

Slevy a zvýhodnění jsou poskytovány individuálně a dobrovolně.

4. Platební podmínky

a) Standardní výše záloh na většinu prací je 50 % z dohodnuté koncové ceny díla. Uhrazením zálohové faktury, vydané zhotovitelem, započnou práce na sjednaném díle.

b) V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s platbou zálohové faktury, delší než 20 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

c) Zaplacené zálohy mohou být objednateli vráceny pouze v případě stornování smlouvy před započnutím prací na díle. Po zahájení prací není možné požadovat zálohu zpět.

d) Veškeré dílo a zboží je majetkem zhotovitele a to až do doby úplného zaplacení díla (100 % sjednané ceny díla).

e) Pokud není sjednáno jinak, faktury jsou splatné vždy do 7 dní od vystavení a úhrada může proběhnou pouze prostřednictvím bankovního převodu.

f) Zálohové faktury a faktury za tisk jsou splatné ihned po doručení objednateli.

g) V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% fakturované částky denně ode dne splatnosti. Nárok na smluvní pokutu nevylučuje uplatnění náhrady škody.

h) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla.

5. Autorská práva

a) Předmět smlouvy, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být trestným činem podle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.

b) Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu § 61. odst. 1 až 3 autorského zákona. Objednatel může proto použít dílo pouze k účelu vyplívajícímu ze smlouvy. Držení hmotné podstaty díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k dílu neopravňují objednatele nakládat s dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňují k úpravám, jinému použití a změnám díla.

c) Zdrojová (tzv. otevřená) počítačová data se nepředávají, pokud to není předem písemně sjednáno. K předání a užití takových dat se vždy sjednává zvláštní licenční smlouva. Předáním zdrojových dat zůstává právo autora na nedotknutelnost autorského díla zachováno.

d) U zakázek s konečnou realizací v tiskové nebo obdobné podobě se data pro tiskárnu nebo pro výrobce, které nesjednal zhotovitel, předají výhradně ve formátu PDF podle podmínek uvedených ve smlouvě nebo ceníku.

e) Licence k dílu, které je autorským dílem, se uděluje podlě § 50. ods. 3 autorského zákona. K udělení licence k užití díla dochází dnem převzetí díla objednatelem, přičemž účinnost licence nastává okamžikem úplného zaplacení.

f) Cena za udělené a z části nebo plně nevyužité licence se nevrací.

g) Skicovné neobsahuje autorskou odměnu ve smyslu autorského zákona a jeho zaplacením proto nevzniká objednateli právo autorské dílo užít.

h) Veškerá díla ve všech stupních rozpracovanosti, která jsou autorským dílem a ke kterým nebyla udělena licence, je možné užít pouze podle § 30 autorského zákona. Tím je vyloučeno především jejich zveřejnění a předání třetím osobám.

i) Objednatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky k dílu v souladu s autorským zákonem. Porušení těchto licenčních podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy a proto tyto případy se stanovuje smluvní pokuta ve výši dvojnásobku ceny díla, minimálně však 30 000 Kč. Nároky vyplývající z autorského zákona nejsou touto smluvní pokutou zkonzumovány. Závažným porušením licenčních podmínek je užití bez předchozího udělení licence (bez úplného zaplacení, případně zaplacení pouze skicovného), nebo použití v rozporu s licenčními podmínkami.

j) Objednatel prohlašuje, že je oprávněn užít veškeré zhotoviteli dodané podklady, které jsou autorským dílem, ať už je sám jejich autorem nebo disponuje licenci k jejich užití. Objednatel prohlašuje, že pro dílo zhotovitele, zajistil souhlas třetích osob s použitím jejich autorských děl. Objednatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou postupem v rozporu s tímto ustanovením, kterým by byla porušena práva třetích osob.

k) Zhotovitel je oprávněn užít dílo, které zhotovil pro objednatele, i takové ke kterému udělil výhradní licenci, pro vlastní potřebu, zejména pak pro svou propagaci. Zhotovitel je také oprávněn uvádět obchodní firmu objednatele jako referenci.

l) Zhotovitel je oprávněn umístit na dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné dílo. Tato značka musí být součástí návrhu předávaného ke konečnému schválení.

m) V ostatních záležitostech se postupuje podle autorského zákona.

6. Odstoupení od smlouvy

a) Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností objednatele, zejména prodlení s úhradou předchozích faktur, s úhradou zálohových faktur apod. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel je též oprávněn zjistit informace o solventnosti objednatele a požadovat předložení bankovních záruk.

b) Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé strany oproti harmonogramu nebo přerušení komunikace o více než 20 dní. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno.

c) V případě odstoupení od smlouvy vzniká zhotoviteli nárok na úhradu skicovného a ceny realizace díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku odstoupení od smlouvy.

7. Reklamace

a) Objednatel kontroluje návrhy v digitální podobě. Odsouhlasení návrhu je považováno za závazné a nelze později nárokovat reklamaci, v případě že se zhotovené dílo neliší od schváleného návrhu. 

b) U fyzických předmětů dodaných zhotovitelem je objednatel povinný provést prohlídku dodávaného předmětu ihned při převzetí. Případné vady je možné dodavateli nahlásit do 5 pracovních dnů od převzetí předmětu.

c) Objednatel je povinen zajistit prohlídku předmětu díla nebo zboží neprodleně po přechodu do nebezpečí škody na předmětu díla, nejdéle však do 5 pracovních dnů.

d) Objednatel je povinen uplatňovat reklamaci písemným oznámením obsahujícím popis vady nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. V případě, že je to možné z hlediska předmětu díla, předloží společně s reklamací rovněž dílo s vadami. Místem reklamace je sídlo zhotovitele.

e) Za vadu lze považovat pouze nesoulad se specifikací díla nebo zboží uvedenou ve smlouvě, nesoulad díla s návrhem odsouhlaseným objednatelem nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání díla nebo jsou v rozporu s obecně uznávanými standardy jakosti.

f) K reklamaci chyb v tisku, které byly součástí díla v podobě schválené k tisku (imprimatur), není možné přihlédnout. Nelze uplatňovat nároky z vad způsobené vystavení tiskovin vlhku a UV záření nebo způsobené nevhodným skladováním či manipulací. To neplatí, pokud byla odolnost proti některému z uvedených vlivů součástí specifikace.

g) Ostatní skutečnosti se řídí podle § 560 a následujících obchodního zákoníku.

8. Odpovědnost

a) Zhotovitel odpovídá objednateli za řádné plnění díla, shodu díla se sjednanou technickou specifikací zboží nebo datových formátů a soulad se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen pracovat na díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení díla.

c) Objednatel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem díla a zprošťuje zhotovitele nároků na uplatňování vůči němu třetími osobami nebo státními orgány.

d) Zhotovitel písemným potvrzením předání podkladů přebírá odpovědnost za nakládání s těmito podklady a zavazuje se je chránit před zneužitím třetími osobami.

9. Závěrečná ustanovení

a) Smluvní strany se řídí českým právem, zejména ustanovením § 261 a následujících obchodního zákoníku.

b) Ujednání jednotlivých smluv, která jsou odlišná od těchto VOP, mají ve smyslu § 253 obchdoního zákoníku přednost před těmito VOP.

c) Případná neplatnost těchto VOP nemá vliv na platnost zbylých částí VOP. Obdobně platí pro jednotlivé smlouvy.

 

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné od 18. srpna 2021.